CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

tuvansetupmoshopmevabe.com  cam kết đảm bảo bảo mật và an toàn tuyệt đối đối với thông tin cá nhân của khách hàng, tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin của công ty và các quy định pháp luật Việt Nam. Dưới đây là những điểm cụ thể:

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

 • Thông tin cá nhân được thu thập trên trang web tuvansetupmoshopmevabe.com , bao gồm email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, và địa chỉ của khách hàng (thành viên). Thông tin này là bắt buộc để đăng ký và sử dụng dịch vụ của Tường Gia, cũng như để liên hệ và xác nhận các giao dịch của khách hàng.
 • Thành viên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và báo cáo kịp thời mọi hoạt động sử dụng không hợp pháp, lạm dụng, hoặc vi phạm bảo mật. Cũng cần thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào, việc tiết lộ tên đăng nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết thích hợp.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

 • Thông tin cá nhân của thành viên được sử dụng trên trang web tuvansetupmoshopmevabe.com để:
  • Cung cấp dịch vụ cho thành viên.
  • Gửi thông báo liên quan đến giao dịch và trao đổi thông tin giữa thành viên và tuvansetupmoshopmevabe.com
  • Ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc phá hủy tài khoản của thành viên.
  • Liên hệ và giải quyết các trường hợp đặc biệt.
 • Thông tin cá nhân của thành viên không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc xác nhận và liên hệ với giao dịch tại tuvansetupmoshopmevabe.com
 • tuvansetupmoshopmevabe.com  sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp luật khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp như Viện kiểm sát, tòa án, hoặc cơ quan công an điều tra trong việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc cho đến khi thành viên tự hủy bỏ.
 • Trong mọi tình huống, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tuvansetupmoshopmevabe.com

4. Chia Sẻ Thông Tin:

 • Thông tin cá nhân của thành viên có thể được chia sẻ với:
  • Đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến đơn hàng và chỉ trong phạm vi cần thiết với các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin cá nhân.
  • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web tuvansetupmoshopmevabe.com . Các bên thứ ba này cần tuân thủ luật pháp về bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh thông tin liên quan.
  • Chương trình liên kết, đồng thực hiện, hoặc thuê ngoài liên quan đến các mục đích nêu tại Mục 1 và tuân thủ yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
  • Yêu cầu pháp lý: Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ nếu cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc trong trường hợp chuyển giao kinh doanh.

5. Địa Chỉ Liên Hệ:

Cung cấp sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu hàng đầu.

6. Quyền Kiểm Tra và Chỉnh Sửa Thông Tin:

 • Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thao tác cần thiết.
 • Thành viên cũng có quyền gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của trang web tuvansetupshopmevabe.com. Chúng tôi cam kết xác nhận thông tin, trả lời khiếu nại, và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật thông tin cá nhân.